آلبدو

روکش ماسک تصویر

آلبدو

افکت حرکتی

آلبدو

گرادیانت

آلبدو

روکش رنگی