رایگان
ماهیانه
0
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
استاندارد
ماهیانه
20 هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
تجاری
ماهیانه
40 هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
نامحدود
ماهیانه
80 هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
رایگان
0 ماهیانه
10GB فضای ذخیره سازی
50GB پهنای باند
10 زیر دامنه رایگان
100 اکانت ایمیل
کنترل پنل و اف تی پی
استاندارد
20 هزار تومان ماهیانه
20GB فضای ذخیره سازی
70GB پهنای باند
20 زیر دامنه رایگان
150 اکانت ایمیل
کنترل پنل و اف تی پی
تجاری
40 هزار تومان ماهیانه
30GB فضای ذخیره سازی
90GB پهنای باند
30 زیر دامنه رایگان
200 اکانت ایمیل
کنترل پنل و اف تی پی
نامحدود
100 هزار تومان ماهیانه
40GB فضای ذخیره سازی
110GB پهنای باند
40 زیر دامنه رایگان
250 اکانت ایمیل
کنترل پنل و اف تی پی
پلن خود را انتخاب کنید
مدت
قیمت
فضای ذخیره سازی
پهنای باند
زیر دامنه رایگان
اکانت ایمیل
کنترل پنل
اف تی پی
استاندارد
ماهیانه
20 هزار تومان
20GB
70GB
20
150
بله
خیر
تجاری
ماهیانه
40 هزار تومان
30GB
90GB
30
200
بله
بله
نامحدود
ماهیانه
100 هزار تومان
50GB
110GB
40
250
بله
بله
پایه
20 هزار تومان ماهیانه
10GB فضای ذخیره سازی
50GB پهنای باند
10 زیر دامنه ها
100 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
استاندارد
40 هزار تومان ماهیانه
20GB فضای ذخیره سازی
70GB پهنای باند
20 زیر دامنه ها
150 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
تجاری
80 هزار تومان ماهیانه
30GB فضای ذخیره سازی
90GB پهنای باند
30 زیر دامنه ها
200 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
نامحدود
150 هزار تومان ماهیانه
40GB فضای ذخیره سازی
110GB پهنای باند
40 زیر دامنه ها
250 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
شرکتی
20 هزار تومان ماهیانه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
10GB فضای ذخیره سازی
50GB پهنای باند
10 رایگان زیردامنه ها
100 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
حرفه ای
80 هزار تومان ماهیانه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
20GB فضای ذخیره سازی
70GB پهنای باند
30 رایگان زیردامنه ها
150 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
تجاری
100 هزار تومان ماهیانه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
30GB فضای ذخیره سازی
90GB پهنای باند
40 رایگان زیردامنه ها
200 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
20 هزار تومان ماهیانه
شخصی
10GB فضای ذخیره سازی
50GB پهنای باند
10 رایگان زیردامنه های رایگان
100 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
70 هزار تومان ماهیانه
شرکتی
30GB فضای ذخیره سازی
90GB پهنای باند
30 زیردامنه های رایگان
200 اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
100 هزار تومان ماهیانه
تجاری
40GB فضای ذخیره سازی
110GB پهنای باند
40 رایگان زیردامنه های رایگان
250 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
شخصی
20 هزار تومان
10GB فضای ذخیره سازی
50GB پهنای باند
10 رایگان زیر دامنه ها
100 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
تجاری
70 هزار تومان
30GB فضای ذخیره سازی
90GB پهنای باند
30 رایگان زیر دامنه ها
200 ایمیل اکانت ها
کنترل پنل اف تی پی
نامحدود
100 هزار تومان
40GB فضای ذخیره سازی
110GB پهنای باند
40 رایگان زیر دامنه ها
250 ایمیل اکانت ها
کنترل پنلl اف تی پی